Postavení rodinných pečovatelů

Neformální dlouhodobá péče nemusí nutně spočívat jen v absolutní péči rodinného příslušníka či emočně blízké osoby. Může být variabilně doplněna formálními službami, ale některé služby vykonává neformální pečovatel stejně jako pečovatel ve formální, dlouhodobé péči.

Pečovatelská služba se poskytuje osobám se sníženou soběstačností a sníženou schopností sebepéče a péče o domácnost (věk, zdravotní nebo mentální postižení, chronická nemoc, celková slabost organismu). Pečovatel je v rozsahu činností limitován zákonem o sociálních službách.

Osobní asistence je komplexní péčí o osoby s handicapem. Osobní asistence chrání důstojnost a individuální potřeby klientů. Její činnosti jsou ve shodě s činnostmi pečovatelské služby a lze je přirovnat k činnostem, které vykonává neformální pečovatel.

Denní stacionáře jsou navštěvovány klientem pravidelně, dopravu zajišťuje klient sám nebo jeho pečovatel. Za určitých podmínek mohou udržet a rozvíjet soběstačnost a samostatnost v různých oblastech života, zejména tehdy, je-li neformální pečovatel vázán ještě dalšími povinnostmi (zaměstnání, péče o dítě předškolního věku atd.)

Odlehčovací služby umožňují pečující osobě nezbytný odpočinek. Jsou velmi žádoucí tehdy, kdy pečující osoba nemá možnost zapojit do neformální péče jinou osobu a nutně potřebuje řešit své osobní záležitosti (matky samoživitelky pečující o handicapované dítě, osaměle žijící partnerské páry atd.).

V rámci evropských zemí je podpora neformální dlouhodobé péči velmi různorodá. Pro potřeby tohoto materiálu uvádíme pouze některé. Nejčastější jsou vzdělávací akce v rámci nestátních neziskových organizací orientovaných na konkrétní problém, poradenství, respitní péče nebo sociální zabezpečení, včetně určitých finančních dávek.

Finanční pomoc rodinným pečovatelům je poskytována v různých formách a podle různých výpočtů např. v Rakousku, v Německu, v Dánsku, ve Francii a na Slovensku.

Daňové zvýhodnění je obvyklé např. v Německu, ve Francii nebo ve Španělsku.

Pracovní volno na péči o příbuzné je poskytováno v Rakousku, v Německu, ve Španělsku atd.

Dále se v Evropě využívá možnost započtení doby strávené poskytováním péče jako příspěvku pečovatele na penzijní pojištění.

Protože se institut neformální péče dostává do popředí zájmu evropských sociálních politik, v budoucnu zřejmě dojde k zavedení oficiálního statutu pečovatelů a jejich zařazení do systému sociálního zabezpečení. Poslední dvě možnosti jsou však jen ojedinělé.