Postavení rodinných pečovatelů

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zákon č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. CESES FSV UK 2012 [online] Portál pro sociální oblast města Prahy [citováno 2013-08-23].
Dostupné z : http://www.socialni.praha.eu/public/41/de/fe/1371068_246848_pss_zav_zprava.pdf.

Cichá, M., Dorková, Z., Návaznost zdravotní a sociální péče v teorii a praxi. Politiky a paradigmata sociální práce: Co jsme zdědili a co s tím uděláme? Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta humanitních studií, 2011. ISSN 978-80-7318-994-5

Havlíková, J. Mezigenerační vzájemná výpomoc v českých rodinách vyššího věku a její srovnání s vybranými evropskými zeměmi. Sociální práce/Sociálna práca. Roč. 12, č. 4, 2012, s. 102-113, ISSN 1213-6204.

Hubíková, O. Přímé platby za péči v kontextu nevyjasněného statusu neformální péče. Sociální práce/Sociálna práca. Roč. 12, č. 4, 2012, s. 113-126, ISSN 1213-6204.

KUTNOHORSKÁ, Jana, Martina CICHÁ a Radoslav GOLDMANN. Etika pro zdravotně sociální pracovníky: mezinárodní vědecká konference : 4. dny sociální práce : 24.-25. 11. 2010. 1. vyd. Editor Ivana Marášková. Praha: Grada, 2011, 189 s. ISBN 978-802-4738-437.

RANCI, Costanzo, Emmanuele PAVOLINI a Radoslav GOLDMANN. Reforms in long-term care policies in Europe: investigating institutional change and social impacts. 1. vyd. Editor Ivana Marášková. Praha: Grada, 2011, xvi, 317 pages. ISBN 978-1-4614-4501-2.