Postavení rodinných pečovatelů

Neformální péče je charakterizována jako péče neplacená, vykonávaná mimo pracovní poměr. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností mimo sociální a zdravotní zařízení (označovaná též jako komunitní péče). Ve většině případů je poskytována pečovateli, kteří mají k opečovávanému citové pouto, případně příbuzenskou vazbu. Tato péče je spíše dominantou žen než mužů.

Neformální typ péče vychází z potřeby opečovávaného zůstat v rodinném a jemu známém prostředí co nejdéle, aby mohly být uspokojovány komplexně všechny jeho potřeby. Rovněž finanční náklady státu se díky rodinným pečovatelům mohou snížit a stát může ušetřené prostředky vynaložit jiným způsobem. Aby v budoucnu bylo možné systém dlouhodobé péče udržet v požadované šíři a kvalitě, je nezbytně nutné podporovat neformální péči, a to zejména osobám v seniorském věku. S ohledem na demografický vývoj v Evropě určitě dojde ke zvýšení věku neformálních pečovatelů i ke zvýšení jejich počtu. Z tohoto důvodu se rodinní pečovatelé dostávají do centra pozornosti sociálních systémů v jednotlivých evropských zemích. Neformální pečovatelé jsou samostatná cílová skupina sociální politiky.

V České republice i před rokem 1989 byla většina dlouhodobé péče poskytována v rodině (výjimku tvořily mentálně handicapované osoby a děti). Tato skutečnost je vysvětlována výrazným prorodinným prostředím a vnímáním tradičních rodinných hodnot, které dosud přetrvává. Jasným pozitivem neformální (rodinné) péče je zkvalitnění života opečovávané osoby. Zároveň taková péče může být více individuální, zaměřená na uspokojení konkrétních potřeb opečovávaného. Neformální péče v rodině je spíše podněcována výchovou, pocitem morálního závazku pomoci osobám, které si nemohou zajistit uspokojování svých potřeb bez pomoci osoby pečující. Morální aspekt však nemusí být vždy jen kladem, ale může vést i k velmi závažným důsledkům pro osobu pečující (např. syndrom vyhoření). V západních zemích je to spíše přání opečovávané osoby, aby tuto péči vykonávala nejbližší rodina.