Současná praxe dlouhodobé a přímé péče v EU a ČR

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Zákon č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

BRUTHANSOVÁ, D., ČERVENKOVÁ, A. Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání. Praha: VÚPSV, červenec 2004. ISBN 80-239-4219-0.

DLOUHÝ, M., BEZOUŠKOVÁ, J. DAŇKOVÁ, I., TUČKOVÁ, L. a kol. Měření kvality života starší populace. Zdravotnictví v české republice. 2001, ročník 4, č. 3-4, s.161 – 163. Dostupné z: http://www.zcr.cz/Archiv/2001/3-4/15.pdf [cit dne 11. 8. 2008]

KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007.

MISCONIOVÁ, B., PRŮŠA, L., VOSTROVSKÁ, H. Integrovaná domácí sociálně zdravotní péče: Studie zpracovaná v rámci projektu Vybrané sociálně ekonomické otázky poskytování sociálních a zdravotních služeb. Praha: VÚPSV, 2002. ISBN 80-239-0959-2.

MLČOCH, L. Institucionální ekonomie. Praha: Karolinum, 2005. IBSN 80-246-1029-9.

TOMEŠ, I. Sociální politika a mezinárodní zkušenost. Výběr z přednášek přednášených na FF UK. Praha:  SOCIOKLUB – Sešity pro sociální politiku, 1996. ISBN 80-902260-0-0.