Sociální inovace a rozvoj lidských zdrojů v dlouhodobé péči


Často je pojem pomáhající profese zaměňován s pojmem poslání. Pomáhající profese (lékař, zdravotní sestra, pedagog, psycholog, sociální pracovník, pracovník v přímé obslužné péči, osobní asistent) vyžaduje teoretické a praktické znalosti a dovednosti v takové míře, aby svoji odbornou činnost výše jmenovaní mohli vykonávat. Za důležitou součást výkonů všech těchto profesí považujeme i osobnostní předpoklady všech jedinců, kteří se rozhodnou pracovat s občany všech cílových skupin (empatie, schopnost komunikace a v neposlední řadě schopnosti využít svých dovedností v praxi ve prospěch uživatelů sociálních služeb). Všechny tyto profese nejsou posláním, ale povoláním, pro které současná společnost požaduje určitý stupeň vzdělání a také je finančně a společensky ohodnocuje.

Postavení sociálního pracovníka v dnešní naší společnosti nemá velkou obecnou prestiž. Malé finanční ohodnocení, neumožnuje mužské populaci příliš se podílet na činnosti v oblastech sociální práce a sociálních služeb. Bohužel musíme konstatovat, že současná společnost podceňuje v tomto smyslu význam, složitost a důležitost sociální práce, která zprostředkovává sociální služby pro ty nejpotřebnější členy společnosti. Rozsáhlá administrativa, která provází objednání sociální služby, malá propojenost sociální a zdravotnické péče, neinformovanost široké veřejnosti, v menších obcích i nedostupnost některých sociálních služeb, jsou často překážkou, kterou uživatel sociálních služeb nedokáže sám překonat a zůstává sociálně osiřelým ve společnosti s humanistickými a demokratickými zásadami. Sociální práce je flexibilní profese. Její nositelé musí ovládat postupy svého působení na konkrétní cílové skupiny klientů, úspěšně spojovat sociologické a psychologické poznatky, lokální, regionální a globální hlediska.

Masmédia, která by měla být prvním informátorem, se ještě do dnešní doby nedokázala orientovat ani v názvu profese sociálního pracovníka. „Sociálka“ je běžný název, který masmédia používají. Do éteru nejširších informací se dostávají i informace zkreslené, které staví záslužnou práci sociálních pracovníků do pozice „paní zubaté“.

Demografické údaje ukazují, že naše populace stárne. Významným pozitivním ukazatelem zdravotní péče je i prodlužování střední délky života. Jak ukazují zdravotní statistiky, jsou to nejen senioři, kteří se vzhledem ke svému věku potýkají se zdravotními problémy, ale bohužel i jedinci v produktivním věku, kteří na základě úrazů se stávají dočasně, ale i trvale uživateli sociálních služeb. Odkazy na sociální služby na webových stránkách jsou pro seniora bezcenné. V domácnosti seniora není PC běžným vybavením, ale televizní přijímač ano. Toto masmédium by se mělo stát velmi užitečným zdrojem informací v dopoledních hodinách právě pro cílovou skupinu seniorů, která má potřebu sociální služby využívat.

Naopak pozitivně musíme hodnotit regionální tisk, který je dostupný široké veřejnosti a podává cílené informace o poskytovaných sociálních službách.

Nejednotnost v pojmech sociální práce, sociální služba, sociální péče byla podrobena kritice odborných pracovníků ve Sborníku konferencí 2011–2013 se zaměřením na Bipartijní dialog ve zdravotnictví a sociálních službách (publikace byla zpracovaná v rámci projektu „Posilování bipartijního dialogu v odvětvích“).

Sociální práce je užitečná při odhadu rizikových faktorů, při vytváření partnerských vztahů. Je nezastupitelná a pro uživatele sociálních služeb potřebná. Představuje náročné povolání, které si zaslouží náležité ocenění jak morálního, tak i materiálního charakteru. Sociální práce nemůže být nikdy snadná, ale má zaručenou budoucnost.

Rozšiřování kvantity sociálních služeb ještě nezaručuje jejich kvalitu. Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) je nezávislým profesním sdružením právnických a fyzických osob, jejichž cílem je sledovat rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. Asociace zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí. APSS ČR k 26. 5. 2014 sdružuje 951 organizací a má 2 312 registrovaných služeb.