Sociální inovace a rozvoj lidských zdrojů v dlouhodobé péči

Pokud bychom se zabývali pojmem lidské zdroje v nejširším pojetí, je nutné pochopit, že každý jedinec v naší společnosti je lidským zdrojem. Ve své sociální situaci, kdy se stává potřebným uživatelem sociálních služeb, není pouze jejich konzumentem, ale také jedincem, který může inspirovat nejvyšší orgány prostřednictvím dalších institucí k možnosti řešení svých situací. Cílovými skupinami mohou bez rozdílu být zdravotně znevýhodnění občané, senioři, jedinci ohrožení sociálním vyloučením, jedinci ohrožení sociálně patologickými jevy a další cílové skupiny.

Tyto vyjmenované cílové skupiny jsou zpětnou vazbou a lidskými zdroji k tomu, aby se jejich problémy zabývala společnost, ze které se rekrutují pracovníci s příslušnými teoretickými a praktickými dovednostmi, tj. pracovníci sociální práce a pracovníci v požadovaných sociálních službách na všech úrovních vzdělání, které výkon vykonávané profese vyžaduje a kteří jsou lidskými zdroji v užším slova smyslu.