Využití informačních a komunikačních technologií v péči


V rámci komunikace uvnitř organizace došlo k několika významným posunům, a to jak v oblasti interní komunikace v rámci dané instituce, tak i v rámci komunikace směrem ke klientovi:

► Oblast dat: zpracování, zálohování, transfer

 
V prvním případě v oblasti dat došlo k využívání serverů, které propojují jednotlivé vzdálené pobočky. Tudíž dochází nejen k archivaci dat na vyšší úrovni, ale zároveň i k zefektivnění péče o klienty. Nedochází mezi jednotlivými programy k dublování informací, například z úvodních sezení s klientem, dochází k doplňování informací, které slouží daným pracovníkům. V oblasti dat dále dochází k sjednocování systému výkaznictví klientů. Zaměstnanci tak mohou pracovat se stejnými přesnými daty. Ta jsou pak sjednocována na vyšší úrovni, což je nezbytné pro další využití, například: statistické využití aktuálního stavu dané sociální péče a vynaložených peněz versus národní a nadnárodní strategie rozvoje těchto služeb.V neposlední řadě dochází k zálohování a archivaci dat na efektivní úrovni, což v důsledku znamená, že pravděpodobnost ztráty získaných dat je minimalizována. Hlavním důvodem zálohování a archivace dat, které by mělo být pravidelné, je oprávněná obava ze ztráty těchto vytvořených dat. V mnoha případech bývá tato ztráta nevratná. Dalším důvodem bývá omezená kapacita aktuálního datového úložiště, se kterým během práce operujeme, a z toho vyplývající krátkodobé uložení dat. K uloženým informacím se bude potřeba vrátit po měsících i dokonce letech zpět a pro tuto potřebu je nutná poměrně velká kapacita úložiště.
 

► Oblast komunikace mezi pracovníky

 
V této oblasti jsou využívány klasické komunikační toky jako telefonická a emailová komunikace. Dále v některých programech fungují přístupy pro intranet případně na různých webových aplikacích. Vzdálené přístupy fungují většinou pro externí pracovníky. Umožňují jim sdílet statistická data, aktuální tabulky, do kterých lze zadávat informace takříkajíc odkudkoliv, karty klientů, vzdělávací prezentace, manuály. Vzdálený přístup je vhodný i pro lepší koordinaci pracovníků prostřednictvím jejich kalendáře. Tento systém zefektivnil komunikaci mezi interními zaměstnanci, kteří disponují určitým zázemím, a externími pracovníky, kteří část práce organizují z tzv. home office.Další ICT technologií, která je využívána v institucích, je videokomunikace využívající internetové připojení, např. Skype. Na této úrovni se konají delší pracovní hovory vzdálených poboček, případně i rozsáhlejší video konference, které nemusí být zaměřeny jen na pracovníky dané instituce, ale i na videokonference několika institucí a jejich zaměstnanců. Jak v měřítku celorepublikovém, tak i Evropském. Využívání tohoto prvku přináší úsporu vynaložených financí, času a kapacity zaměstnanců, která se dá efektivněji využít v přímé práci s klienty.
 

► Oblast systému dohlížení a kontroly pracovníků

 
Tato oblast se někdy zdá býti těžko uchopitelná. Zaměstnavatelé se snaží zefektivnit práci svých zaměstnanců, usnadnit jim některé úkony a zároveň se zde naráží na otázky soukromí v internetovém prostředí. V dnešní době některé instituce využívají monitoringu svých zaměstnanců při práci s počítačem, popřípadě při práci v internetovém prostředí. Zaměstnanci jsou vždy informováni o možném monitoringu ze strany vedení dané instituce.Dále se internetové prostředí či vzdálené přístupy na servery dají využít k vyplňování elektronických docházek, které se automaticky každý měsíc generují. Dochází zde jak k velké úspoře času zaměstnance, který danou připravenou tabulku vyplňuje, tak i k úspoře financí v ekonomickém sektoru dané instituce, neboť práce účetní je urychlena a dochází zde k ušetření kapacity na jiné účely.

Posledním takovým prvkem, který je zaváděn do institucí, je instalace nových technologií do automobilů, čímž se ušetří čas při vyplňování knih jízd. V ekonomickém sektoru vznikne úspora při vytváření podkladů pro vyúčtování a audity. Zároveň dochází k monitoringu daného vozidla a případně se dá předejít využití služebního automobilu pro osobní účely. S tím je spojená další úspora financí.
 

► Oblast předávání, sdělování informací

 
Tato oblast se orientuje na klienty institucí zaměřujících se na sociální a zdravotní služby a předávání nových informací směrem ke klientovi. Aktuální situace o dění na daném poli jsou zprostředkovávány velmi rychle, je k tomu využíváno internetové prostředí. Jedná se především o webové stránky daných institucí, kde jsou nejen základní informace, historie, kontakty, informační letáky ke stažení a další, ale také zde často nalezneme aktuality, které reagují na danou situaci v určitých službách. Informace mohou být poskytovány také přes blogy, které jsou dnes hojně využívány, nebo i přes facebookové stránky, které buď mají jen informativní charakter bez možnosti příspěvku, nebo jsou zde i diskusní fóra. Dále samozřejmě instituce komunikují se svými klienty emailovou informativní (hromadnou) či osobní komunikací, což už se v dnešním pohledu zdá být samozřejmostí.Tyto detaily si řeší jednotlivé instituce každá dle vlastního mínění, personální kapacity a zaměřenosti na cílovou skupinu dané služby.
 

► Oblast dostupnosti poradenských služeb a tísňové péče

 
V této oblasti také došlo k velkým posunům. Nejde jen o výše zmiňovanou dostupnost informací na webových stránkách institucí, ale také velký rozvoj internetového poradenství, které má mnoho podob. Jedna z poskytovaných poradenských služeb se zaměřuje přímo na odpovídání v tzv. online režimu. To znamená, že klient, který se dotazuje na informace, poptává po službě či přímo řeší nějakou aktuální situaci, komunikuje přímo s daným pracovníkem. Je to možné emailovou komunikaci nebo tzv. chatováním. Další se zaměřuje na odpovědi emailem, které garantují odpověď do určité doby a přímo to na svých stránkách uvádějí, nebo uvádějí hodiny, kdy dochází k odpovídání na emailové dotazy. Dalším typem je, že na současnou poptávku se instituce snaží reagovat tak, že na svých stránkách přímo uvádějí příklady, na které se dotyčný dotazuje, a podle toho je jeho dotaz přesměrován, buď na danou pobočku instituce, nebo na daného specialistu.Samozřejmě je velmi využívané poradenství v telefonické podobě, kdy klient potřebuje vyřešit svojí aktuální situaci nejlépe ihned a je mu k dispozici daný pracovník.

Dále jsou pak ICT technologie využívány v systému tísňové péče, což umožňuje uživatelům zůstat delší dobu v domácím prostředí. Prostory tísňové péče poskytuje nezisková organizace Život 90. Tísňová péče je velice potřebnou službou a je jasným příkladem použití informačních technologií v praxi. Tísňová péče za dobu své existence zachránila životy tisíců seniorů zdravotně postižených a je tu především pro seniory a znevýhodněné občany, kteří stále žijí sami.